Cele statutowe

1) Działania promujące polską innowacyjność w świecie poprzez dyplomację publiczną.


2) Działania oświatowo-edukacyjne, organizacyjne i finansowe w zakresie promocji Polaków, firm i organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością artystyczną, techniczną i technologiczną w Polsce i poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.


3) Upowszechnianie pamięci narodowej, szczególnie wśród młodzieży na temat polskich wynalazców, artystów, inżynierów działających w Polsce oraz w innych krajach świata na przełomie dziejów narodu polskiego.


4) Wspieranie wymiany i dialogu międzynarodowego w celu zapewnienia zrównoważonego wzrostu i dobrobytu między Polską, a społecznością międzynarodową.


5) Organizacja powrotu Polaków i obcokrajowców pochodzenia polskiego do Polski w celu zwiększenia polskiej mocy społecznej i integrację diaspor ze współczesnym życiem społecznym w Polsce.


6) Pomoc Polonii za granicą i Polakom w Polsce.


7) Ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.


8) Pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


9) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w tym praw dziecka oraz spraw o alimenty.


10) Ochronę i promocję zdrowia.


11) Upowszechniania i ochrona praw konsumentów.


12) Wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w tym ochronę praw własności przemysłowej.


13) Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Translate »