Fragment Komisji Petycji dotyczącej naruszenia praw Norweżki wnioskującej o azyl w Polsce

W imieniu wnioskodawców oraz Fundacji Pantarey, która została dopuszczona przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w Polsce do procedury azylowej, składam petycję w sprawie naruszenia przez Polskę i Norwegię praw obywateli Unii Europejskiej (EOG) wynikających z Traktatów UE, swobodny przepływu osób i innych problemów związanych z wdrażaniem prawa unijnego obywateli Norwegii, którzy złożyli 21 grudnia 2020 r. wniosek do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o ochronę azylową. Wnioskodawca uważa, że naruszono ich praw do życia rodzinnego i prywatnego na podstawie art. 8 ust. 2 EKPC, sprawiedliwego procesu na podstawie art. 6 EKPC, swobody przemieszczania się na podstawie art. 2 ust. 1, 2, 3 Protokołu 4 do EKPC w Norwegii i Polsce, a także naruszenia ich praw wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, tj. art. 7, 18, 21, 24 (1,2), 41, 45, 47, 49.

Niniejsza petycja nie jest skargą na odmowę udzielenia azylu przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, gdyż sprawa ta jest rozpoznawana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawy w postępowaniu skargowym pod sygn. IV SA/Wa 1975/22.

ŻĄDAMY

  • możliwość przedstawienia sprawy na posiedzeniu jawnym przed Komisją Petycji w Brukseli;
  • zwrócenie się Komisji Petycji do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia w sprawie petycji i dostarczenie informacji dotyczących zgodności z odpowiednim prawodawstwem UE;
  • skierować petycję do innych komisji Parlamentu Europejskiego w celu uzyskania informacji lub podjęcia dalszych działań lub do innej instytucji, organu lub agencji UE;
  • zwrócenie się przez UE do władz krajowych o informacje lub wyjaśnienia dotyczące kwestii poruszonych w petycji;
  • przygotowanie i przedkładanie sprawozdania lub rezolucji, nad którymi Parlament Europejski ma głosować na posiedzeniu plenarnym, lub przeprowadzeniu wizytę rozpoznawczą w danym kraju lub regionie i wydaje sprawozdanie zawierające swoje uwagi i zalecenia.

Petycja ta jest konieczna, ponieważ zdaniem wnioskodawców Polska jako Państwo Członkowskie i Norwegia jako kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny respektować prawo do swobodnego przemieszczania się, życia prywatnego i rodzinnego, prawa dziecka, niedyskryminacji, prawo do azylu, prawo do skutecznego środka odwoławczego i dostępu do bezstronnego sądu, zasady legalności i proporcjonalności przestępstw i kar oraz prawo do dobrego administrowania.
Powyższe naruszenia tych praw wynikają z naruszenia prawa Unii Europejskiej, w szczególności ww. artykułów 7, 18, 21, 24 (1,2), 41, 45, 47, 49 Karty Praw Podstawowych oraz art. 38 sek. 2e Decyzji Rady 2007/533/WSiSW w sprawie odbioru paszportów w procedurze azylowej i wydawania ich Ambasadzie Norwegii w trakcie procedury azylowej, a tym samym niezgodny z prawem krajowym i międzynarodowym.
Cała sprawa naruszeń ma bezpośredni związek z toczącym się od 21 grudnia 2020 r. postępowaniem przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców w Polsce pod sygn. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pod sygn. akt IV SA/Wa 1975/22. W związku z powyższym do wniosku dołącza się: wniosek o udzielenie azylu, skargę na Straż Graniczną z decyzją sądu administracyjnego w tej sprawie, dwie decyzje odmawiające udzielenia azylu oraz skargę na tę decyzję. Powyższa petycja, jak już napisano powyżej, nie jest odwołaniem od tych decyzji, ale dotyczy naruszenia praw Unii Europejskiej przez Polskę i Norwegię podczas rozpatrywania tej procedury azylowej.