• +48 22 300 51 21
  • info@pantarey.org
  • Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, Polska

Formy działalności

Fundacja jako organizacja pozarządowa działająca od 2014 roku finansuje swoją działalności w trzech formach: nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to wszelkie formy pomocy osobom pokrzywdzonym w tym bezpłatne doradztwo i udział jako interwenient uboczny w postępowaniach sądowych.

Działalność odpłata pożytku publicznego to działalność odpłata wykraczająca poza powyższą ale w sytuacji kiedy koszty przeważają przychody i nie występuje zysk.

Działalność gospodarcza fundacja prowadzi w zakresie:

a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.11.Z

b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B

c. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D

d. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów itp. – 82.30.Z

e. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z

f. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z

g. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z

h. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z

i. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z

j. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B

k. Wydawanie gazet – 58.13.Z

l. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z

ł. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z

m. Działalności związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z

n. Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z

o. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13.Z

p. Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z

r. Działalność portali internetowych – 63.12.Z

s. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z

t. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z

u. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z

w. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana -74.90.Z

x. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.Z

y. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z

z. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z

Od początku czyli 2014 roku fundacja utrzymuje się bez wsparcia grantów rządu polskiego czy obcego i nie korzysta z dotacji zagranicznych organizacji międzynarodowych, rządowych czy pozarządowych. Dzięki takiej polityce finansowania jesteśmy niezależną organizacją pozarządową od władzy wykonawczej państwa polskiego oraz innych państw czy organizacji zagranicznych. Taki sposób i droga niezależności finansowej nie jest łatwa ale pozwala nam utrzymać całkowitą niezależność od polityk i agend politycznych.

Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje zadania w zakresie:

Fundacja realizuje działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c. działalność charytatywną;
d. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
f. ochronę i promocję zdrowia;
g. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
h. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
m. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
o. organizację niedochodową wypoczynku dzieci i młodzieży;
p. pielęgnowanie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
q. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
r. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
s. organizację niedochodową turystyki i krajoznawstwa;
t. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
u. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
v. wspieranie ratownictwa i ochrony ludności;
w. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

a w szczególności:

1.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

2. promocję i organizację wolontariatu;

3. pomoc Polonii i Polakom za granicą;

4. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

5. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

8. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja jest także 100% udziałowcem w Reuben Sp. z o.o. www.reuben.pl

W ramach działalności Reuben Sp. z o.o. prowadzimy działalność gospodarczą której zysk jest przeznaczany na realizację celów statutowych fundacji.

Translate »