[layerslider id="1"]

Pantarey Fundacja dołączyła do globalnej koalicji NGO – World Council for Health

Pantarey Fundacja dołączyła 28 lipca 2022 roku do World Council for Health. Światowa Rada Zdrowia jest globalną koalicją organizacji non-profit zajmujących się zdrowiem i organizacją społeczeństwa obywatelskiego na celu poszerzenie wiedzy na temat zdrowia publicznego i tworzenie świadomości poprzez naukę i dzielenie się mądrością. Jesteśmy oddani ochronie praw człowieka i wolnej woli, jednocześnie umożliwiając ludziom przejęcie kontroli nad ich zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Maja Ruben: Fundacja Pantarey przedstawia sprawę azylu Norweżki w wRealu24

W dniu 19 lipca 2022 roku przedstawiciel fundacji przedstawił w telewizji wRealu24 sprawę azylu dla Norweżki z dziećmi w Polsce. Urząd do Spraw Cudzoziemców odrzucił wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i fundacja będąca stroną społeczną w postępowaniu będzie wnioskowała o dostęp jako strona społeczna do sprawy w postępowaniu skargowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wcześniej została wniesiona skarga kasacyjna pełnomocników do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nie wydania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców Tymczasowego Dokumentu Tożsamości dla Cudzoziemca, do której także fundacja wniesienie o dostęp jako organizacja społeczna.

Maja Ruben
Prezes Zarządu
Pantarey Fundacja

Seminarium nt. Współpracy NGO Europy Środkowo-wschodniej w czasach kryzysu na konferencji OBWE w Wiedniu.

Pantarey Fundacja przeprowadziła 17 maja 2022 r. seminarium nt. „Współpracy NGO Europy Środkowo-wschodniej w czasach kryzysu” jako wydarzenie towarzyszące konferencji „The Functioning of Democratic Institutions in Times of Crisis: Supplementary Human Dimension Meeting II” zorganizowanej w 16-17 maja 2022 r. w Wiedniu w siedzibie OBWE.

Streszczenie: Europa Środkowo-wschodnia doświadczyła wielu wstrząsów międzynarodowych. Wiele z nich, jak kryzys instytucji podstawowych praw i wolności w ramach polityki państwa narodowego w czasie pandemii, konfliktu zbrojnego na Ukrainie i fali migracji uchodźców do państw graniczących z Ukrainą, wpływają na wszystkie sfery życia, w tym nowe wyzwania dla organizacji pozarządowych. Na wydarzeniu rozmawialiśmy z ekspertami i przedstawicielami NGO z Austrii, Niemiec, Polski, Ukrainy i innych państw o tych wyzwaniach i możliwościach współpracy między organizacjami pozarządowymi z Europo Środkowo-wschodniej w ramach celów OBWE.

Pierwszym tematem jakie omówiliśmy na seminarium był tzw. Traktat Pandemiczny WHO, który w 2022 roku jest negocjowany przez państwa członkowskie WHO.

Elisabeth Sabatisch Wolf z niemieckiej organizacji pozarządowej PAX Europa przedstawiała czym ma być tzw. Traktat Pandemiczny WHO oraz jakie zagrożenia dla suwerenności w polityce zdrowotnej i praw człowieka do życia i poddawaniu się eksperymentom leczniczym może on nieść ze sobą.

Pani Elisabeth Sabatisch Wolf podkreśliła, że jeszcze jest czas działania dla organizacji pozarządowych zarówno na poziomie swoich państw ale organizacji pozarządowych gdyż draft tekstu traktatu jest negocjowany i ma być opublikowany w sierpniu 2022.

Następne wystąpienie dotyczyło uzależnieniu organizacji pozarządowych i mediów od władz publicznych oraz korporacji międzynarodowych podczas pandemii. Pan Christian Zeitz z austriackiego Stowarzyszenia Wiedeńskich Akademików oraz szef Instytutu Stosowanej Ekonomii z Wiednia przedstawił problem coraz większej zależności od rządów organizacji pozarządowych i mediów.

Następnie uczestnicy dyskusji rozważali możliwości jakie mają organizacje pozarządowe i media aby być nadal niezależnymi oraz jak przygotować się na następne kryzysy.

Christian Zeitz zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w tworzącym się „Centrum Kontynentalizmu” pod Wiedniem przeznaczonym do koordynacji współpracy między organizacjami pozarządowymi, a drugim sektorem firm Europy Środkowo-wschodniej w projektach społecznie zaangażowanego biznesu.

Głos w dyskusji wzięła także przedstawicielka ukraińskiej organizacji pozarządowej, która opowiedziała o ich działaniach w czasie trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Fundacja Pantarey uczestniczyła także w sesji plenarnej konferencji „The Functioning of Democratic Institutions in Times of Crisis: Supplementary Human Dimension Meeting II” zorganizowanej w 16-17 maja 2022 r. w Wiedniu w siedzibie OBWE.

Seminarium: Structural state violence against biological mothers. Case study of Norway not fully implementing the judgments of the European Court of Human Rights na konferencji OBWE

W ramach konferencji „Preventing and Combating Violence Against Women and Girls: Human Dimension Seminar” organizowanej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE zorganizowaliśmy wydarzenie towarzyszące „Structural state violence against biological mothers. Case study of Norway not fully implementing the judgments of the European Court of Human Rights” ze specjalnym gościem Marius Reikerås, norweskim radcą przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Pantarey na konferencji z okazji 30-lecia ODHiR OBWE

Pantarey Fundacja uczestniczyła 14-15 października 2021 r. jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego z Polski w konferencji jubileuszowej 30-lecia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W trzydziestą rocznicę swojego powstania ODIHR zwołała dwudniową konferencję, aby zaznaczyć wiele osiągnięć ostatnich trzech dekad, rozważyć obecne wyzwania i możliwości oraz omówić rolę Urzędu w dalszym pomaganiu w znajdowaniu rozwiązań i promowaniu demokracji i praw człowieka w przyszłości. Konferencja umożliwiła również uczestnikom wymianę doświadczeń i wymianę najlepszych praktyk, w tym nowych praktyk podczas pandemii Covid-19, która dotknęła każdą osobę w każdym kraju w regionie.

Konferencja 70-lecia OBWE odbyła się w PKiN w Warszawie

Wniosek do Sądu Najwyższego dotyczący stronniczości Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie konwencji haskiej

Pantarey Fundacja na podstawie art. 61 ust 2 k.p.c. w związku z art. 61 ust 1 punkt 5 k.p.c. wniosła do Sądu Najwyższego o przystąpienie do postępowania dotyczącego skargi kasacyjnej Prokuratora Generalnego RP w sprawie krzywdzącego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie o niewydawaniu do Islandii dzieci pani Justyny Kozak.

Po analizie postanowienia I ACo 422/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w związku z postanowieniem III Ns 45/19 z dnia 9 lipca 2020 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie fundacja stwierdziła, że zachodzi przesłanka umożliwiająca przystąpienie do sprawy na podstawie art. 61 § 1 punkt 5 k.p.c. w związku z art. 6 punkt 7 statutu Pantarey Fundacja wynikająca z bezpodstawnego zróżnicowania praw obywatelki pani Justyny Kozak w postępowaniu sądowym przed Sądem Apelacyjny w Warszawie. W przedmiotowym postępowaniu według fundacji naruszono zasadę sprawiedliwego procesu wyrażonego w art. 45 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 6 ust 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.

Naruszenie ww. zasady przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w zakresie bezstronności sądu orzekającego wynikało według organizacji pozarządowej na bezpodstawnym zróżnicowaniu jej praw względem strony przeciwnej, zastosowaniu błędnie sformułowanych, niezgodnych z zebranym materiałem dowodowym bezpodstawnych wniosków pod z góry przyjętą tezę wynikającą z dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz na podstawie subiektywnych ocen sędzi referenta, popartych bezkrytycznie przez skład sędziowski mimo rażącego naruszenia obowiązującego prawa lub jego błędną wykładnię stosując zapisy ww. Konwencji haskiej formalistycznie w oderwaniu od innych aktów prawa międzynarodowego publicznego jak Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. a także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz niezgodne ze stanem faktycznym, logiką i doświadczeniem życiowym do uzasadnienia przez sąd twierdzenia o niespełnieniu przesłanek do niewydania dziecka za granicę zgodnie z art. 13 b Konwencji dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Poza tym fundacja stwierdziła naruszenie art. 45 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 6 ust 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. dotyczących praw dzieci wynikających z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. w zakresie art. 12 ust 1 i 2 tj. prawa dziecka do wypowiedzenia się w postępowaniu sądowym jego dotyczącym oraz art. 5, 8 i 18 tj. prawa dziecka do wychowania w rodzinie mimo pierwszoplanowej roli wychowawczej pani Justyny Kozak na okoliczność zaistnienia przesłanek z art. 12 oraz art. 13 b Konwencji haskiej.

Ze względu na ww. bezpodstawne naruszenie praw pani Justyn Kozak i jej dzieci, w których imieniu mogła występować przed Sądem Apelacyjny w Warszawie, który z doświadczenia procesowego fundacji w sprawach ACa 712/18, I ACa 38/20 i innych, wynika, że w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie obowiązuje linia orzecznicza prymatu szybkości postępowania oraz stronniczości orzeczniczej wobec kobiet, które wyjechały z dziećmi, kierując się ich najlepiej pojętym interesem, ww. sąd definiuje pobyt dziecka za granicą Polski jako lepszy jak wynika z wielu uzasadnień.

O wyżej wskazanym subiektywnym poglądzie sędziów orzekających w tych sprawach świadczą ich wypowiedzi ww. sprawach, w których stwierdzili m.in. że matka może pojechać do Nowego Jorku na zasiłek, brak wiedzy co do miejsca pobytu dziecka przez sąd, mimo iż było już wydane do Włoch, ograniczenia prawa do sądu poprzez oddalenia wniosków organizacji pozarządowych bez wydania postanowienia w sprawie wydanych do Austrii dzieci czy w tych i innych sprawach odbieranie prawa wypowiedzi dzieci w postępowaniach ze względu na subiektywną ocenę sędziów co do zbyt młodego wieku dzieci oraz preferując powrót do kraju za granicą, mimo że dzieci po długo prowadzonych postępowaniach w Polsce, o czym świadczą statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, przystosowały się do nowego środowiska, a więc narusza się ich prawo do wysłuchania oraz do bezstronnego i nieprzewlekłego rozpatrzenia sprawy.

Nadto, kwestionowane orzeczenia według fundacji naruszyło zasady sprawiedliwości społecznej. Dla wykładni pojęcia „sprawiedliwość społeczna” należy sięgnąć do dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego art. 2 Konstytucji oraz określenia Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa, realizującego zasady sprawiedliwości społecznej. Do pojęcia „sprawiedliwość społeczna” odnosi się orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, chociażby w takich sprawach jak K 2/97 z dnia 22 grudnia 1997 r. w z związku, z czym pogląd tam wyrażony oraz zawarty w doktrynie uznać należy, że zachowujące swoją aktualność.

Niezależnie od przyjęcia czy sprawiedliwość społeczna jest klauzulą generalną, dyrektywą o charakterze programowym, naczelną zasadę ustroju czy zasadą prawa konstytucyjnego wskazać należy, iż w stanie faktycznym niniejszej sprawy można dostrzec jej naruszenie. Jednostka w sposób oczywiście słabsza, jaką jest dziecko, którego była de facto przedmiotem nie mogła w pełni skorzystać z prawa do sądu i prawa do obrony zaś w chwili, gdy sąd pierwszej instancji ocenił, że jej wydanie poza Polskę jako naruszające ich prawa ujęte w art. 13 b, ale także art. 12 ze względu na ich przystosowanie się do nowego środowiska, Sąd Apelacyjny w Warszawie poza kognicją sądu odwoławczego ocenił fakty i dowody, wyciągając subiektywne wnioski pasujące do swoich poglądów wyrażonych w linii orzeczniczej dotyczących spraw z ww. Konwencji.

Niewiele ma to wspólnego z dystrybutywną koncepcją sprawiedliwości ujętą w ww. orzeczeniu K 2/97. Nie sposób uznać, by postępowanie sądu ww. sprawie polegało zastosowaniu się do zasady równej dystrybucji wartości podlegających rozdziałowi z ewentualną modyfikacją w sytuacji, gdy nierówna dystrybucja będzie korzystna dla każdej jednostki. Tym bardziej, iż zasady sprawiedliwości społecznej wiążą się merytorycznie z przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka (art. 30 Konstytucji), a ta wymaga, by każdy był traktowany bezstronnie i sprawiedliwie, wedle miary jednakowej dla wszystkich (L. Garlicki, M. Zubik (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz s.158 Warszawa 2016). Zasady sprawiedliwości społecznej ze względu na znaczenie chronionych przez nie wartości mają ogromny wpływ na wykładnię prawa, przede wszystkim konstytucji, lecz także innych aktów normatywnych (tamże s. 173).

Przekładając te rozważania na grunt niniejszej sprawy, uznać należy, że nie pozostaje w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej stawianie barier w dochodzeniu do prawdziwych ustaleń faktycznych, pomijając prawa dziecka w sprawach dotyczących ich najlepiej pojętego interesu, które po długich postępowaniach już przystosowało się do nowego środowiska i po tak długim czasie spraw wydawanie je obcemu organowi centralnemu może wpłynąć na zaburzenie zdrowia psychicznego dziecka na lata.

Sąd Apelacyjny w Warszawie niewątpliwe kierował się zasadą stabilności orzecznictwa, acz pozostająca niewątpliwie wartością, nie ma ta zasada charakteru absolutnego. Nie jest jej celem też ochrona pozostawania w obrocie rozstrzygnięć, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo niezgodności z obiektywnie istniejącym stanem faktycznym. Podkreślenia wymaga, iż rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji nie może dotyczyć subiektywnej ocen dowodów i faktów wedle subiektywnego, a więc stronniczego rozpatrywania sprawy a ma funkcję kontrolną wobec postanowienia pierwszej instancji, natomiast w niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie wchodzi w polemikę stronniczo, przedstawiając twierdzenia wnoszącego apelację jako stan obiektywny, a faktycznie wpisując własne subiektywne bezpodstawne nieodnoszące się do materiału dowodowego oceny pani Justyny Kozak wchodząc w rolę adwokata strony oraz wykraczając poza rolę bezstronnego sądu, co można zauważyć w uzasadnieniu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie polemizując z ustaleniami Sądu Okręgowego w Lublinie, wybiórczo także cytuje art. 13 ww. Konwencji, nie uwzględniając istotnego i integralnego do obu przesłanek z punktu, a i b zapisu w Konwencji „ […] Władza sądowa lub administracyjna może również odmówić zarządzenia powrotu dziecka, jeżeli stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii. Przy ocenie okoliczności określonych w niniejszym artykule władza sądowa lub administracyjna powinna brać pod uwagę informacje dotyczące sytuacji społecznej dziecka, dostarczone przez organ centralny lub inną właściwą władzę państwa miejsca stałego pobytu dziecka”, w związku z czym stosuje błędną wykładnię wyżej wymienionego przepisu niezależnie od błędnej oceny dowodów całkowicie sprzecznie z doświadczeniem życiowym dotyczącym życia na emigracji.

W związku z powyższym fundacja dodatkowo wniosła na podstawie art. 388 ust. 1 k.p.c. o wstrzymanie zaskarżonego przez Prokuratora Generalnego postanowienia oraz zabezpieczenie przy pani Justynie Kozak dzieci ze względu na najlepiej pojęty interes dziecka, którym jest zachowanie przez dziecko zdrowia psychicznego tj. mogących przez tę izolację wystąpienia nieodwracalnego uszczerbku na psychice dziecka w syndromie stresu pourazowego PTSD. Fundacja w zakresie występowania syndromu stresu pourazowego u dzieci izolowanych od pierwszoplanowych opiekunów prowadzi własne badania psychologiczne, z których wynika, że dzieci oderwane w tych postępowaniach sądowych od osób, które uważają za rodziców, mają zaburzenia psychosomatyczne oraz stany lękowe, które mogą wpłynąć na kształtowanie się ich osobowości i ewentualne jej zaburzenia w przyszłości w związku z tym dzieci powinny pozostać przy pani Justynie Kozak.

Rzymska maksyma na Sądzie Najwyższym RP w Warszawie mówi: „Najwyższe prawo bywa najwyższym bezprawiem”.

Fundacja interweniuje w sprawie zatrzymania paszportów rodzinie norweskiej wnioskującej o azyl polityczny w Polsce

W sprawie naruszenia przez Norwegię prawa do życia prywatnego i rodzinnego w której na wniosek poszkodowanej fundacja wniosła jako organizacji społeczna o dostęp odebrano wnioskującej rodzinie paszporty na podstawie zgłoszenia w systemie SIS II.

W przedmiotowej sprawie stan faktyczny wskazuje naruszenie praw wnioskodawców zarówno na terytorium Norwegii w zakresie art. 8 ust. 2 EKPCz tj. stosowania ingerencji władzy publicznej w prawa nieproporcjonalnie do konieczności w demokratycznym społeczeństwie, za które Norwegia została skazana wielokrotnie w ETPCz. Naruszenie praw człowieka wystąpiło także na terytorium Polski w kontekście odebrania wnioskodawcom paszportów przez zapis Norwegii w systemie SIS II przez Straż Graniczną w Warszawie, naruszając tym samym ich prawa zawarte w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 3 ust. 2, 3 i 4 Protokołu Nr 4 do EKPCz.

Fundacja jako organizacja społeczna interweniująca w sprawach dotyczących ochrony równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli występuje po stronie tych osób indywidualnych chronionych prawem krajowym i międzynarodowym publicznym, ale w interesie społecznym w ramach społecznej roli organizacji pozarządowych realizując zgodnie z art. 31 § 1 punkt 2 k.p.a. w związku z art. 221 § 3 k.p.a. swoje uprawnienia w polskim porządku prawnym.

Interesem społecznym  w przedmiotowej sprawie jest zgodnie z art. 7 k.p.a. w związku z art. 241 k.p.a wzmocnienie praworządności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do postępowań transgranicznych i związanych z ochroną międzynarodową i azylową dla obcokrajowców na terytorium i jurysdykcji Polski. Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a zatem w interesie społecznym jest, aby postępowania także wobec obcokrajowców były chronione tak samo, jak wobec obywateli Polski.

Co więcej, zgodnie z art. 91 Konstytucji RP ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy, a także umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W przedmiotowej sprawie występuje naruszenie szeregu praw człowieka zawartych  w Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ww. ale także praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka w szczególności prawa do wychowania w rodzinie tj. art. 5. 9 i art. 18 oraz prawa dziecka do sądu tj. art. 12 Konwencji o prawach dziecka.

Rzetelne przeprowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wniosku o azyl przez organy administracji publicznej przez dopuszczenie organizacji społecznej jest także w interesie publicznym Rzeczypospolitej Polski ze względu na uruchomienie wobec niej procedury stwierdzenia przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii tj. naruszenia art. 7 TUE w zakresie właśnie praworządności. Dopuszczenie Pantarey Fundacja, która występuje corocznie w konferencji Human Dimension Implementation Meetings Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, gdzie raportuje naruszenia praw człowieka 57 ambasadorom OBWE,  jest w interesie społecznym i publicznym Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku na powyższe fundacja uzasadniła swój udział jako organizacja społeczna ww. postępowaniu prowadzonym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Wniosek o azyl polityczny norweskiej matki w Polsce

Fundacja jako organizacja pozarządowa wniosła do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o dostęp do sprawy azylu politycznego norweskiej matki, której prawa zostały naruszone przez Norwegię.

Prawa człowieka i dzieci do życia prywatnego i rodzinnego norweskiej matki, która zgłosiła się do fundacji zostały naruszone przez Norwegię, w związku z czym przez swojego pełnomocnika wniosła o udzieleniu azylu politycznego w Polsce, gdyż mimo, że decyzja administracyjna odbierająca jej dzieci wygasła jest ścigana przez policję norweską pod zarzutem art. 261 k.k. uprowadzenia własnych dzieci, przez co jej prawa człowieka oraz najlepiej pojęty interes dzieci do wychowania w rodzinie są zagrożone.

Naruszenia praw człowieka przez Norwegię w tym urzędu Okręgowej Rady ds. Opieki nad Dzieckiem i Spraw Socjalnych „Fylkesnemnda i Vestland” wobec norweskiej matki i jej dzieci dzieci polegały na naruszeniu art. 8 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i podstawowych wolności.

Norweżka jest jedynym żywicielem dwójki bliźniaczych dzieci, urodzonych 22.01.2009 r. które w styczniu 2021 roku skończą 12 lat. Ojcem dzieci jest mężczyzna pochodzenia etiopskiego, z którym kobieta nigdy nie była w związku z formalnym, a który rozstał się z nią, jak dowiedział się, że jest ona w ciąży i nie zajmował się nigdy dziećmi. Przed porodem przeprowadziła się ona z Oslo do Bergen, gdzie urodziła dzieci.

Sprawa zaczęła się w wyniku jej chwilowego cierpienia na depresję po porodową i tymczasowe bezrobocie w okresie od grudnia 2010 do stycznia 2012. Dzieci zaczęły uczęszczać do opieki dla noworodków w listopadzie 2010 r. Do jej stanu tymczasowej depresji przyczyniła się sytuacja opieki i braku wolnych miejsc przez rok w przedszkolu co powodowało, że otrzymywała pomoc od rodziny, a następnie zwróciła się o pomoc społeczną i tak zaczęła się sprawa prób odebrania jej dzieci przez urząd Barnevernet.

Jako ufna i życzliwa osoba zawierzyła urzędnikom, że potrzebuje doradztwa pracowników Barnevernet. Rzekome doradztwo Barnevernet okazało się czymś zupełnie innym, gdyż zaczęto szukać pretekstu podważenia jej zdolności rodzicielskich, aby odebrać matce dzieci.

Zaczęto gromadzić przez siedem lat w okresie 2010-2017 wiele dokumentów służbowych, które wspierały wniosek o potrzebie doradztwa, a zatem roszczenia do utrzymania decyzji opieki przez urząd Barnevernet jedynie na podstawie umiarkowanych objawów depresji i przejściowych problemów finansowych dotyczących opłaty za przedszkole, gdzie żadne praw dzieci nie zaniedbywała i była bez stosowania żadnej przemocy wobec dzieci. Nie miała żadnych problemów z alkoholem, narkotykami ani innych poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Skutkowało to podjęciem decyzji 21 czerwca 2017 r. objęciem opieką publiczną nad dziećmi praktycznie bez możliwości zjednoczenia ponownego z matką biologiczną swoich dzieci na podstawie jej depresji czy przejściowych problemów finansowych arbitralnie wyolbrzymionych niezgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych w art. 8 ust. 2 w zakresie stosowania środków koniecznych w demokratycznym społeczeństwie, za które Norwegia w latach 2018-2020 została wielokrotnie skazana, ale nadal stosuje te same nieproporcjonalne metody.

Okręgowa Rada ds. Opieki nad Dzieckiem i Spraw Socjalnych regionu Hordaland, Sogn og Fjordane (Fylkesnemndas for Barnevern og Sociale Saker Hordaland, Sogn og Fjordane) w dniu 21 czerwca 2017 r. wydała decyzję odebrania jej dzieci stwierdzając, że:

1. Gmina Bergen przejmuje opiekę nad **** urodzoną **** i **** urodzonym **** na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi § 4-12, akapit pierwszy, litera a.
2. **** i **** zostają umieszczeni w rodzinie zastępczej na podstawie § 4 14 litera a Ustawy opiece nad dziećmi.
3. **** uzyskuje prawo do odwiedzania 6 razy w roku na okres 4 czterech godzin z **** i **** na podstawie § 4-19 akapit drugi Ustawy o opiece nad dziećmi.

Zaskarżyła tę decyzję do sądu rejonowego w Bergen w dniu 11 lipca 2017 r. przez prawników, a 4 lipca 2017 matka wyjechała za granicę z dwójką dzieci i nie wróciła do Norwegii. Sąd Rejonowy w Bergen orzekł w tej sprawie w dniu 25 czerwca 2018 r., że sprawa została poddana kontroli sądowej, zaskarżenie decyzji o przejęciu opieki zostaje odrzucone, a żądanie rewizji tej decyzji nie zostało uwzględnione. Wniosła zatem przez prawników apelację do Sądu Okręgowego w Bergen w dniu 17 sierpnia 2018 r. na wyrok sądu rejonowego. W piśmie procesowym gminy Bergen stwierdzono, że upłynął termin wykonania podstawowej decyzji o przejęciu opieki 1 października 2018 r., więc decyzja straciła ważność. Na tej podstawie gmina Bergen wniosła do Sądu Okręgowego w Bergen o umorzenie sprawy i sąd stwierdził, że ponieważ decyzja o przejęciu opieki i kontaktu już nie istnieje, nie istnieje interes prawny w uzyskaniu postanowienia o ponowne rozpatrzenie decyzji sądu rejonowego. Następnie sprawa została umorzona jako bezprzedmiotowa zgodnie z art. ustawy o sporach § 29-12 akapit pierwszy litera b. w dniu 5 października 2018 r.

W związku, z czym nie istnieje w norweskim obiegu prawnym decyzja o odebraniu jej dziecka a urząd Fylkesnemnda i Vestland od tego czasu nie wydał żadnej decyzji w jej sprawie, natomiast gdyby wróciła ona z dziećmi do Norwegii, to po pierwsze zostałaby aresztowana pod zarzutami uprowadzenia dzieci, gdyż wytoczono jej w tym zakresie sprawę karną z art. 261 k.k., a urząd wydałby nową decyzją odbierającą jej dzieci, umieściłby je w rodzinie zastępczej, a matkę całkowicie nie dopuściłby do kontaktów z dziećmi w związku z zarzutami karnymi. Zarzuty te nadal są podtrzymane, mimo że zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu z 5 października 2018 r. decyzja o odebraniu jej dzieci wygasła a ona wyjechała z dziećmi z Norwegii przed rozpatrzeniem jej skargi w sądzie, do którego wniosła zażalenie na decyzję, co ostatecznie rozwiązał sąd, stwierdzając, że decyzja jest z mocy prawa wygasła.

Jej norwescy adwokaci wnieśli do norweskiej policji o udostępnienie informacje o tym, jakie działania podejmują, aby powrócić ją z dziećmi do Norwegii. Obecny status prawny w Norwegii to sprawa karna przeciwko norweskiej matce. Gdyby wróciła do Norwegii, ryzykowałaby prześladowaniami, co będzie miało negatywny wpływ na prawa jej dzieci i najlepiej pojęty ich interes. Świadczy o tym, chociażby to, że norweska policja zablokowała jej paszport i odmówiła wydania paszportu w dniu 18 maja 2018 r. i podtrzymała ją 13 stycznia 2019 r., jednocześnie odmawiając przedłużenia paszportu jej dzieci, więc nie może sama wyjechać z Polski. Norweskie władze i norweska Policja zwróciły się do polskich władz o przeszukanie i formalny wniosek o dostarczenie jej do Norwegii, ale odmawiają dzieciom odnowienia paszportów.

Wyjechała w dniu 4 lipca 2017 r. na wakacje z dziećmi do Polski, obawiając się z praktyk tego urzędu, że nie zostanie zawieszone postępowanie odebrania jej dzieci przed rozstrzygnięciem sądowym, a więc, że naruszone zostanie jej prawa człowieka do prywatności oraz życia rodzinnego, prawo do skutecznego środka odwoławczego oraz prawo dzieci do wychowania w rodzinie i wysłuchania w postępowaniu administracyjnym dotyczącym dzieci.

Uważa sytuację w Norwegii za niebezpieczną ze względu na liczne naruszenia w niej prawa człowieka i podstawowych wolności potwierdzonych licznymi wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jest 7 wyroków skazujących Norwegię za naruszanie prawa człowieka do prywatności i życia rodzinnego przez urząd ds. „opieki nad dzieckiem”, a następne 31 spraw czeka na rozpatrzenie w Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Mimo to Norwegia nie oddaje dzieci biologicznym rodzicom, a jedynie wypłaca odszkodowania finansowe, nie realizując wyroków, przez co musi tłumaczyć się przed Komitetem Ministrów Rady Europy.

Sprawy dotyczące dobrobytu dzieci, w których Norwegia została już skazana, od września 2018 r.:

  1. JANSEN v. NORWAY: Naruszenie Art. 8 EKPCz. z 6 września 2018r.
  2. STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY: Naruszenie Art. 8 EKPCz. z 10 września 2019
  3. K.O. AND V.M. v. NORWAY: Naruszenie Art. 8 EKPCz. z 19 listopada 2019 r.
  4. ABDI IBRAHIM v. NORWAY: Naruszenie Art. 8 EKPCz. z 17 grudnia 2019 r.
  5. A.S. v. NORWAY: Naruszenie Art. 8 EKPCz ( polski obywatel) z 17 grudnia 2019 r.
  6. PEDERSEN AND OTHERS v. NORWAY: Naruszenie Art.8 EKPCz. z 10 marca 2020 r.
  7. HERNEHULT v. NORWAY: Naruszenie Art. 8 EKPCz. z 10 marca 2020

Według uzasadnień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Norwegia w tych sprawach narusza art. 8 ust 2 EKPCz tj. stosowania środków koniecznych w demokratycznym społeczeństwie w przypadkach odbierania dzieci biologicznym rodzicom i umieszczania ich w rodzinach zastępczych. Powrót do rodzica biologicznego jest fikcją, gdyż władze krajowe Norwegii w ogóle nie wyważają najlepiej pojętego interesu dziecka z interesem rodzica biologicznego. Co więcej, po odebraniu dziecka biologicznemu rodzicu i umieszczeniu ich w domu zastępczym lub rodzinie zastępczej kontakty dziecka i rodzica biologicznego są znacząco ograniczone, co uniemożliwia ocenę zdolności rodzica do opieki nad dzieckiem. Problem są same procesy sądowe w Norwegii, gdzie podstawą orzeczeń są nieaktualne opinie psychologiczne rodziców i dzieci, a nowe wnioski o uzupełniające opinie biegłych są przez sądy norweskie nagminnie odrzucane. ETPCz stwierdził, że w procedurach norweskich nie ma zabezpieczenia interesów stron współmierne do wagi ingerencji państwa w życie rodzinne.

Sprawa norweskiej matki, która zwróciła się do fundacji o pomoc wpisuje się w praktykę norweskiego systemu opieki nad dzieckiem, a postanowienie administracyjne z dnia 21 czerwca 2017 w punkcie szczególnie 3 dotyczącym widzenia 6 razy w roku przez 4 godziny dzieci wprost nawiązuje do uzasadnienia wyroku w sprawie Lobben and Others vs. Norway z dnia 10 września 2019 r. Gdyby tej decyzji nie umorzono przez jej wygaśnięcie, zapewne jej sprawa byłaby jedną z tych, w których Norwegię by skazano za naruszenie art. 8 w ETPCz.

Oczekujące sprawy dotyczące naruszenia art. 8 ust 2 EKPCz w związku z praktyką opieki nad dziećmi zakomunikowane już do Norwegii:

J.B. AND E.M. v. NORWAY

H.L. v. NORWAY

L.S. AND O.v. v. NORWAY

A.G. v. NORWAY

JALLOW v. NORWAY

G.B. v. NORWAY

D.J. AND P.J. v. NORWAY

E.H. v. NORWAY

A.H. v. NORWAY

R.A. v. NORWAY

G.G. v. NORWAY

HERNEHULT nr.2 v. NORWAY

S.S. AND J.H. v. NORWAY

S.A. v. NORWAY

K.F. AND A.F. v. NORWAY

A.L. AND OTHERS v. NORWAY

M.A. AND M.A. v. NORWAY

C.E. v. NORWAY

E.M. AND OTHERS v. NORWAY

E.M. AND T.A. v. NORWAY

K.E. AND A.K. v. NORWAY

M.F. v. NORWAY

R.O. v. NORWAY

O.S. v. NORWAY

D.R. v. NORWAY

M.L. v. NORWAY

F.Z. v. NORWAY

S.E. AND OTHERS v. NORWAY

BODNARIU v. NORWAY

R.I. v. Norway

F.K. v. Norway

Policja norweska w Drammen naruszyła swego czasu nietykalność polskiego konsula w Norwegii pana Sławomira Kowalskiego, a władze norweskie go wydaliły z kraju. Kowalski został uhonorowany nagrodą „Konsula Roku” 2016 roku za kompetentną pracę i umiejętną współpracę z władzami lokalnymi w sprawach dotyczących polskich małoletnich zabranych rodzinom przez norweskie służby opieki nad dziećmi. Nagroda jest przyznawana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych członkowi personelu konsularnego RP w uznaniu za osiągnięcia. Pomógł wielu polskim rodzinom, którym groziła utrata pieczy nad swoimi dziećmi w Norwegii na podstawie decyzji wydanych przez norweski system opieki nad dziećmi Barnevernet. Jak pamiętamy, Kowalski został wydalony z Norwegii w styczniu 2019 roku. Kowalski był znany ze swojego podejścia do norweskiego systemu opieki nad dziećmi, Barnevernet, do praw polskich rodzin. Od dnia, w którym został wydalony, Norwegia była sześciokrotnie skazana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach o dobro dzieci, w tym jednej sprawie dotyczącej polskich obywateli.

Ci, którzy nie wierzą w ideologię norweskiego systemu opieki nad dziećmi, często są atakowani tak jak Konsul Kowalski w tym prawnicy z mniejszości etnicznych, adwokaci, lekarze, pisarze i inni specjaliści. Rząd przez radę adwokacką „Tilsynsrådet for advokater” próbuje się teraz pozbyć jednego z nielicznych prawników w Norwegii, którzy biegle władają językiem polskim. W ten sposób bardzo popularna za swój entuzjazm i odwagę prawnik, zapewniająca niezastąpioną pomoc prawną wielu osobom polskojęzycznych mieszkających w Norwegii będzie pozbawiona faktycznej pomocy prawnej przez odsunięcie niepoprawnych politycznie adwokatów. Sądy norweskie uważają ją za zagrożenie dla norweskiego korporacyjnego systemu adwokatury. Innymi słowy obywatele polscy w Norwegii stracą zaufanego prawnika władającego biegle językiem polskim.

To są jedynie przykłady represji systemu norweskiego wobec praw człowieka i podstawowych wolności zarówno obywateli norweskich, jak i obcokrajowców. Norweżka jest szczególnie niewygodna dla Norwegii, gdyż w narracji rządu norweskiego oraz korporacji prawniczej adwokatury norweskiej przedstawiano problem Barnevernet jako niedostosowanie się obcokrajowców do systemu prawnego i kultury norweskiej.

W świetle kolejnych wyroków ETPCz przeciwko Norwegii naruszającej systemowo prawa rodziców do życia prywatnego i rodzinnego zarówno na etapie instytucji do tego powołanych, ale także fasadowych postępowań sądowych, aż do polityki policji, dyplomacji rządu norweskiego zarówno wobec własnych obywateli, jak i adwokatów z mniejszości etnicznych czy nawet dyplomatów państw zagranicznych norweska matka ma prawo obiektywnie stwierdzić, że jej powrót do Norwegii z dziećmi skończyłby się ich odebraniem, a ją by skazano za uprowadzenie własnych dzieci a działała jedynie w ich najlepiej pojętym interesie jako ich matka. Jest to bardzo przykre, że była ona zmuszona przez Norwegię nierespektującą praw człowieka do opuszczenia kraju i szukania pomocy w Polsce.

W podobnej sprawie jak ona była inna norweska matka pani Silje Garmo wobec której została podjęta decyzja w sprawie o udzieleniu azylu obywatelce Norwegii w dniu 12 lutego 2019 roku, także Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest już zaznajomiony z problematyką naruszeń przez Norwegię praw człowieka i podstawowych wolności a Ministerstwo Spraw Zagranicznych podzieliło zdanie, że jest w interesie Polski udzielenie azylu norweskim matkom.

Polska jako kraj chroniący prawa człowieka i podstawowe wolności staje się oazą dla Norwegów i obcokrajowców poszkodowanych przez system Barnevernet. Jako, że w 2022 roku Polska będzie przewodziła Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie tym bardziej udzielenie azylu norweskiej matce będzie w interesie Polski, kraju atakowanego jako naruszającego rzekomo praworządność, przez państwo takie jak Norwegia naruszające uporczywie prawa do życia prywatnego i rodzinnego, prawa dziecka do wysłuchania i prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Minister Spraw Zagranicznych pan Zbigniew Rau 22 października 2020 roku wyraził w imieniu Polski poparcie dla podpisanej przez 34 państwa Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego, w której podkreśla się fundamentalne znaczenie ochrony życia, rolę rodziny w społeczeństwie i prawo kobiet do życia w zdrowiu. Także udzielenie norweskiej matce i jej dzieciom azylu w Polsce będzie nie tylko potwierdzeniem ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, jaką jest rozwijanie się dziecka w rodzinie biologicznej, ale także w interesie Polski w związku z czym Norweżka zwróciła się do fundacji oraz do Polski o pomoc.

W związku z naruszeniem równości i niedyskryminacji praw człowieka i obywatela oraz zobowiązania w tym zakresie Polski fundacja Pantarey wniosła 22 grudnia 2020 r. o dostęp do sprawy jako organizacja pozarządowa.

Prezes Zarządu

Maja Ruben

Dzieci norweskiej matki wnioskującej o Azyl polityczny w Polsce

RePoland?

Projekt szkoły językowej "REPOLAND" jest jednym z elmentów programu operacyjnego "NorgePolonia" fundacji Pantarey. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom Polaków w Norwegii stworzyliśmy kursy nauki języka norweskiego na wysokim poziomie i atrakcyjnej cenie dla Polonii norweskiej.

Od czerwca 2015 roku Pantarey uruchomiła program nauczania Polaków w Norwegii języka norweskiego na wszystkich poziomach z profesjonalnymi lektorami, absolwentami filologii i lingwistyki a także native speakerami w celu polepszenia komunikacji Polaków ze społecznością norweską w Norwegii. "

więcej informacji

Translate »